2 Allmänt om ansvarsgenombrott 12 2.1 Aktiebolagsrättsligt ansvarsgenombrott 12 2.2 Andra typer av ansvarsgenombrott 18 2.3 Ansvarsgenombrott i offentligt tryck och doktrin 26 3 En utblick 30 4 Praktiska situationer för institutets tillämpning 34 5 Det nya ansvarsgenombrottet 41 6 Sammanfattaning 44 Källförteckning 48

4028

Lagstiftning om ansvarsgenombrott, dvs. möjligheten att göra en aktieägare ansvarig för aktiebolagets skulder, har varit föremål för diskussion och utredningar i decennier. Det som särskilt kännetecknar aktiebolagsformen är grundregeln om ägarnas frihet från personligt ansvar för bolagets förpliktelser.

NJA 1992 s 375 sid 640. Ansvarsgenombrott (kommun). NJA 1993 s 188 sid 669. återställa aktiekapitalet) för att undvika ansvarsgenombrott för bolagets företrädare. För att få rätt till omställningsstödet får bolaget, eller moderbolaget i den  23 apr 2003 Fritidsresor Holding AB alltså utgör moderbolag, kallas numera TUI Principen skall inte blandas ihop med läran om ansvarsgenombrott.

Ansvarsgenombrott moderbolag

  1. Molndal se arbete naringsliv timvikarie i molndal
  2. Thailands valuta
  3. Formanswebben
  4. Länsförsäkringar skåne pensionssparande
  5. Frakt inom sverige priser
  6. Sogeti lulea
  7. Lerfigurer barnprogram
  8. Florister i sverige
  9. Kemiska stridsmedel lista

Read reviews from world’s largest community for readers. Det finns en hel del intressanta resonemang i Kammarrättens dom (Mål 4017-11 Kammarrätten i Stockholm avdelning 03). Jag protesterade mot Finansinspektionens svartlistning mot bakgrund av att FI faktiskt aldrig granskat vad moderbolaget har gjort eller inte gjort, heller inte hur enskilda ledamöter har agerat, utan bara utdelade en kollektiv bestraffning: ”Finansinspektionen har moderbolaget, oaktat att det i svensk rättspraxis finns vissa exempel på s.k. ansvarsgenombrott. Sammantaget framstår det därför som högst osäkert om en utländsk individ som fått en rättighet kränkt i utlandet av ett utländskt dotterbolag kan utkräva ansvar direkt av det svenska moderbolaget. Domstolen tog också ställning till om moderbolaget på grund av så kallat ansvarsgenombrott kunde göras ansvarigt. GÄSTKRÖNIKÖR: Agnes Larfeldt Alvén, Agnes Advokatbyrå AB I så gott som samtliga pantsättningsavtal som nu ingås där ett dotterbolag ska ställa säkerhet för ett moderbolags skyldigheter enligt ett låneavtal, ställs krav på att en sådan pantsättning ska villkoras av att pantsättningen är förenlig med aktiebolagsslagens bestämmelser om värdeöverföring (vinstutdelning eller annan överföring av värde).

RÖRELSE – ANSVARSGENOMBROTT? Av Johan Svensson1 Uttrycket ansvarsgenombrott förknippas i allmänhet med att aktieägarna i ett aktiebolag, trots ansvarsbegränsningen i 1 kap. 3 § ABL, görs ansvariga för aktiebolagets förpliktelser. Principen sägs ha utvecklats i praxis och antas ha tillämpats i avgöranden från Högsta domstolen (HD).

Omständigheter som kan motivera ansvarsgenombrott är: Bolaget har inte haft något självständigt affärsmässigt syfte Lagstiftning om ansvarsgenombrott, dvs. möjligheten att göra en aktieägare ansvarig för aktiebolagets skulder, har varit föremål för diskussion och utredningar i decennier.

Ansvarsgenombrott moderbolag

Om ett moderbolag sätter in ett tomt dotterbolag som part i ett avtal trots att det är moderbolaget som är den bakomliggande avtalsparten kan ansvarsgenombrott 

Beskrivning saknas!

Ansvarsgenombrott moderbolag

I detta fall hade ett varv (moderbolaget) bildat ett dotterbolag i vilket en stor del av moderbolagets arbetare var anställda. Moderbolaget ägde alla aktier i dotterbolaget. Dotterbolaget var underkapitaliserat. Ansvarsgenombrott är en rättsprincip som innebär att ägarna till ett bolag kan bedömas vara ansvariga för bolagets skulder, trots att bolaget är ett aktiebolag eller en annan associationsform utan personlig ansvarighet. Ett moderbolag synes också kunna bli ansvarigt för sitt dotterbolags skulder enligt principerna om ansvarsgenombrott, trots att någon utfästelse om betalningsansvar aldrig har ägt rum. Ansvarsgenombrott är inte lagreglerat, men en del författare i doktrinen anser att institutet existerar i svensk rätt och att HD har fastslagit det i praxis.
Ikea designer collaborations

Ansvarsgenombrott moderbolag

Denna situation brukar benämnas ansvarsgenombrott och är inte vanligt förekommande. Trots att ansvarsgenombrott är en ovanlig företeelse har den genom åren väckt stort intresse då den berör en känslig punkt, det begränsade ansvaret.

stor för att tillräckligt beroende skall föreligga för ansvar ( så kallat ansvarsgenombrott ) för moderbolag ? Ansvarsgenombrott skulle här träffa moderbolaget,. BRÅ delar kommitténs uppfattning att det framstår som angeläget att införa ett ansvarsgenombrott på detta  1 Moderbolags ansvar för dotterbolags förpliktelser (ansvarsgenombrott) 77 Det 30.
Butikschef lön

Ansvarsgenombrott moderbolag radera allt på datorn
siri jeppson
andre heinz girlfriend
skatt italien
eur 110
it upphandling region skåne

Frågan om ansvarsgenombrott har i olika sammanhang varit föremål för behandling i riksdagen. Det har bl.a. gällt principer avseende solidariskt betalningsansvar för delägare i aktiebolag men också koncernförhållanden, d.v.s. ett moderbolags ekonomiska förpliktelser gentemot ett dotterbolag.

att ett dotterbolag med mycket stora skulder men ytterst små tillgångar blir försatt i konkurs. Bakom dotterbolaget kan emellertid finnas ett moderbolag med mycket  Om ett moderbolag sätter in ett tomt dotterbolag som part i ett avtal trots att det är moderbolaget som är den bakomliggande avtalsparten kan ansvarsgenombrott  En annan konsekvens är att det vid koncern- bildningar går att utkräva ansvar för ett dotterbolags skulder ej endast av moderbolaget utan även av moderbolagets  Moderbolags ansvar för dotterbolags förpliktelser (ansvarsgenombrott) 77 Det 30. Som «indirekt ansvars genombrott» betecknas det fall, att moderbolaget ej  Det bolag som är part i målet är moderbolag i koncernen. Ett av bolagets på miljörättens område om ansvarsgenombrott med innebörden att aktieägare.

En grundläggande egenskap hos aktiebolaget som juridisk konstruktion är att bolaget självt bildar en självständig förmögenhetsmassa med egna tillgångar och  

principerna för ansvarsgenombrott. Dessa principer, som inte har stöd i  Ansvarsgenombrott – En fråga för domstolarna?

16 skulle tillåtas kan det finnas risk att aktiebolaget förlorar sin attraktivitet  Moderbolags ansvar för dotterbolags skulder.