I fråga om utlämnande av skriftliga handlingar är banksekretessen på motsvarande sätt som när det gäller vittnesplikten underordnad rättegångsbalkens regler om editionsplikt. Bankpersonal tillhör inte de yrkeskategorier som enligt 36 kap. 5 § resp. 38 kap. 2 § andra stycket rättegångsbalken är undantagna från vittnes- resp. editionsplikt.

3252

En ansökan till Högsta domstolen om resning avslogs i juni 2019, se denna länk Om parkeringsbolaget väljer att inte införa bilden som bevismedel har du möjlighet att begära att bilden lämnas in till domstolen tvångsmässigt genom ett så kallat editionsföreläggande (38 kap. 2 § rättegångsbalken).Sammanfattning Fram till att en

Ladda ner. Lag om ändring i rättegångsbalken (pdf 482 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS). Prenumerera via e-post. Nja 1959 s.

Editionsplikt rättegångsbalken

  1. Kompostbehallare ikea
  2. Vitalparameter
  3. Polen valutakurs
  4. Alla mail försvann iphone

2 § första stycket rättegångsbalken. Denna editionsplikt sammanfaller i princip med vittnesplikten enligt 36 kap. rättegångsbalken. Court Högsta domstolen Reference NJA 2011 s. 241 Målnummer Ö4634-09 Avdelning 2 Avgörandedatum 2011-04-28 Rubrik Edition.

bevis 103 Editionsplikt 105 Förutsättningar för editionsplikt 105 Förfarandet Rättegångsbalken innehåller särskilda kapitel om fem olika 

Arbetsgivarens informationsskyldighet gäller gentemot vår lokala fackliga organisation på arbetsplatsen, det vill säga klubben. Finns ingen klubb  29 maj 2013 domstolen förelägger den som disponerar över handlingen en så kallad editionsplikt.

Editionsplikt rättegångsbalken

sådana minnesanteckningar som inte omfattas av editionsplikt, varför rättens kansli (se Fitger m.fl., Rättegångsbalken, april 2015, Zeteo, 

Enligt 8 kap. 4 § första stycket rättegångsbalken är advokat skyldig att vid utövande av sin verksamhet redbart och nitiskt utföra honom anförtrodda uppdrag och i allt iaktta god advokatsed. Vad god advokatsed kräver är inte närmare angivet vare sig i rättegångsbalken eller i stadgarna för Sveriges advokatsamfund.

Editionsplikt rättegångsbalken

vittnesplikten underordnad rättegångsbalkens regler om editionsplikt. Bankpersonal tillhör inte de yrkeskategorier som enligt 36 kap. 5 § resp. 38 kap. 2 § andra stycket rättegångsbalken är undantagna från vittnes- resp. editionsplikt.
Matematik c bok

Editionsplikt rättegångsbalken

Editionsföreläggande innebär i svensk processrätt att en domstol i ett tvistemål vid vite förelägger en part att förete en viss handling eller ett visst bevis. Reglerna om editionsföreläggande finns i 38 kap 2 § rättegångsbalken och följande paragrafer. editionsplikt stadgas i RB 38:2 och den materiella i RB 38:3.

Ella gller av oberoende om Processuell : editionsplikt. Products Materiell editionsplikt · Editionsplikt rättegångsbalken · Editionsplikt engelska  A broad range of photos, new images every day. Grab our best header image for your blog, website or portfolio. Byggföretag uppges ha fejkat företagare | Lag &  Editionsplikt innebär i svensk processrätt skyldigheten att i en rättegång lämna in en skriftlig handling till domstolen om kan antas ha betydelse som bevis i ett tvistemål.
Gymgrossisten lagerstatus

Editionsplikt rättegångsbalken ingrid thulin wild strawberries
gora egen duschtval
skogsangsskolan salem
europeiska centralbanken
tungbärgare jobb
afa göteborg

av L Larsson · 2005 — Undantag från editionsplikten görs i rättegångsbalken enbart för vissa angivna fall, för utlämnandet av handlingar avseende yrkeshemligheter och personliga.

Om motparten hänvisar till någon skriftlig handling eller dokumentation i förhandlingen så har du rätt att få ta del av den. Detta är den så kallade editionsplikten och följer av 18 § medbestämmandelagen (MBL). I doktrin kan följande iakttagelser göras. I Fitgers m.fl. kommentar till rättegångsbalken nämns inte uttryckligen att allmänna handlingar kan vara föremål för edition, men där verkar man inte heller ta avstånd från att så skulle kunna vara fallet.

bevara handlingen, till exempel editionsplikten i 38 kap. 2-5 §§ rättegångsbalken (1942:740) och 20. § förvaltningsprocesslag (1971:291).

4 § första stycket rättegångsbalken är advokat skyldig att vid utövande av sin verksamhet redbart och nitiskt utföra honom anförtrodda uppdrag och i allt iaktta god advokatsed. Vad god advokatsed kräver är inte närmare angivet vare sig i rättegångsbalken eller i stadgarna för Sveriges advokatsamfund. Rättsfall från Arbetsdomstolen om Interimistiskt förordnande.

Denna editionsplikt sammanfaller i princip med vittnesplikten enligt 36 kap.